Siêu Thanh chung tay cùng bệnh viện Chợ Rẫy,

Vì một cồng đồng tốt đẹp hơn

Lễ Khai Trương Khu Sinh Hoạt Người Bệnh - Bệnh Viện Chợ Rẫy Lễ Khai Trương Khu Sinh Hoạt Người Bệnh - Bệnh Viện Chợ Rẫy Lễ Khai Trương Khu Sinh Hoạt Người Bệnh - Bệnh Viện Chợ Rẫy Lễ Khai Trương Khu Sinh Hoạt Người Bệnh - Bệnh Viện Chợ Rẫy Lễ Khai Trương Khu Sinh Hoạt Người Bệnh - Bệnh Viện Chợ Rẫy Lễ Khai Trương Khu Sinh Hoạt Người Bệnh - Bệnh Viện Chợ Rẫy