Các vị trí đang được Siêu Thanh tuyển dụng trong tháng 10 này:

  • Nhân viên kế toán công nợ: 01 bạn

Liên hệ ngay đẻ được sắp xếp lịch phỏng vấn sớm nhất